BEST QUOTES IN TAMIL ABOUT LOVE

“அன்பு பிறப்பே மாயம், அதை நிறைய முறை சொல்லியிருக்கின்றது.” – Thirukkural

“Love is the essence of life, often expressed in various ways.”

“உனக்கு நான் மிகவும் அழகான முத்தங்களை அளிக்க முடியாதே, ஆனால் இனியனவாக உன் நினைவுகளையே நான் அளிக்க முடியும்.” – Unknown

“I cannot gift you the most beautiful pearls, but I can cherish your lovely thoughts.”

“காதலர்கள் படைத்த சங்கியிலேயே பொருள் உணர்கின்றன.” – Bharathidasan

“Lovers find meaning in the conch shell of their beloved’s existence.”

“அன்பில்லாத பின்பும் அன்பில்லை; அதுவொரு தேவையே அல்ல.” – Mahatma Gandhi

“Without love, there is no true existence; it is a basic necessity.”

“என் கண்ணே உன் முகத்தை ஏமாற்றவா, ஏன் சொல்ல உன் தொடர்பு நினைத்துக்கூட அல்ல.” – Unknown

“My eyes speak volumes about your face; why bother conveying my thoughts when your presence says it all?”

“புதுநரம்பாக காற்றைச் சுற்றினள் என் இதயம்பாடி; என் உள்ளத்தில் உலகம் நிழல்பாடி.” – Subramanya Bharathi

“Like the fresh breeze that encloses my soul, you are the universe that resides within me.”

“உன்னைப் பார்க்கத் தலையில் காதல் தழுவியதைப் பின்னுக்குத் தான் சொல்லவேண்டும் பலர வருவார்கள், ஆனால் வந்தது தலையில் மனசுக்காகப் போன்றதே இருக்கு.” – Unknown

“Many come to describe the love that struck their head upon seeing you, but what occurred was something that reached the heart.”

“அன்பு ஒரு தனிமையான பகுதியாகும் மட்டும் எனக்கு. உன்னைப் பெற்றதால் நானும் மகிழ்ச்சியான பகுதி ஆய்ந்துவிட்டேன்.” – Unknown

“Love is just a part of my individuality, but having you has made me experience true happiness.”

“அன்பு மலரும் வாழ்வென இனியதாய், அன்பே முகமிருத்தென நான்கும் நிகழும்.” – Kannadasan

“Love blossoms like a beautiful flower, it is the essence that uplifts all four aspects of life.”

“உன்னைப் பார்க்கத் தான் எனக்கு அமைதி, உனக்குப் பார்த்தவனுக்கு நொடியாகவே இருக்கும்.” – Unknown

“Seeing you alone brings peace to me, and for the one who admires you, it will always be a memorable experience.”

“காதல் உன்னதங்களை முழுமையாகச் சுவாரஸ்யமாக கொள்ளாவிடுகின்றது.” – M. S. Udayamurthy

“Love elevates ordinary things into a complete and enjoyable experience.”

“என்னுடைய அன்புக்கு உன்னைத் தாண்டி வருவேன்; அது தூங்கினால் சொர்க்கம் என் வாழ்க்கையை விட்டுப் போகும்.” – Unknown

“I will come to embrace you for my love; if it sleeps, it will overtake my entire life.”

“உன் பாலில் உலகின் அழகுகளையே அற்ளிவிக்க தனித்திருப்பதாகும்.” – Unknown GOOD ALWAYS PREVAILS QUOTES

“In your embrace lies the power to decipher the beauty of the world.”

“முடிவுகளில் வந்தால் முடியாத காதல் நிலையைக் கண்டபோதும் பூவில்லா தழுவிப் போவது போல்.” – Bharathidasan

“Even in the face of impossibility, love lingers like a flower that never fades away.”

“அன்பு ஒரு கொம்புகளைக் கட்டத்தில் நீக்கி, முகத்தில் எரித்து, உதா ஒரு பூ அழல்களுடன் அழகுமூடி.” – Kavingar Vairamuthu

“Love weaves together thorns from the heart, blazes them on the face, and beautifies them with a blooming flower.”

“உன் நினைவுகளை என் மனதில் பூரித்து விடுவேன்; அதுவே என் வார்த்தைகளை சூட்டி விடுவேன்.” – Unknown

“I will fill my heart with your thoughts; they will silence my words.”

“உன் காதல் என் உடலை சுலவாது, மனதை அழுது விடும்.” – Mahakavi Subramanya Bharathi

“Your love rejuvenates my body and captivates my mind.”

“அன்பின் காயத்தில் வசந்தத்தை உழைத்து, தோளின் மேவியில் புல்லைத் தரத் துணையாக இருக்கும்.” – Unknown

“Love hosts the essence of spring in its arms, with a flower as a companion on its wrist.”

“இதயமும் அன்பில் வசித்து உலகம் கலந்து உழுதும்.” – Unknown

“When the heart is filled with love, the world reunites and trembles in its presence.”

“உன் சுவாரஸ்யம் எனக்கு அன்பராக வந்து கொண்டுவந்தது.” – Unknown

“Your sweetness came to me as love and made me adore you.”

“அன்பும் அதற்குரிய அற்புத அதிர்ச்சியும் ஆனது தமிழின் உலகத்தை ஆளும்.” – NA. Anayampatti

“Love and its extraordinary magic reign over the Tamil world.”

“இதயத்தில் மூழ்கிய உன் அழகையும் மனதில் உள்ளுணர்வையும் என் வார்த்தைகளில் மூடி விடுவேன்.” – Unknown

“I will encapsulate your graceful beauty in my heart and integrate my understanding within my words.”

“ஒன்று கொடுக்கும் அன்பு இரண்டையும் பொருத்தும்.” – Unknown

“Love gives and unites two hearts.”

“இதயத்தின் நெஞ்சின் படமும் உன் நெஞ்சின் காதலாகும்.” – Unknown

“The image in my heart becomes love in your heart.”