ENGLISH TAGALOG QUOTES

“Ang taong naglalakad ng mabagal, nakakarating sa paroroonan.” – English “The person who walks slowly, reaches the destination.”

“Kapag may tiyaga, may nilaga.” – English “With patience, there is a reward.”

“Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan.” – English “He who does not look back to where he came from, will not reach his destination.”

“Mahirap maunawaan ang isang tao kung hindi mo siya iisipin bilang ikaw.” – English “It is difficult to understand a person if you do not put yourself in their shoes.”

“Kung ano ang puno, siya ang bunga.” – English “As the tree, so is the fruit.”

“Ang taong tapat sa maliit, tapat din sa malaki.” – English “A person who is loyal to the small things, is also loyal to the big things.”

“Walang matigas na bato sa taong nagmamahal.” – English “No stone is hard for a person who loves.”

“Ang batang matiyaga, sa bote ilulugar.” – English “A diligent child will find a place even in a bottle.”

“Ang taong may takot sa Diyos, hindi nabubulok ang bait.” – English “A person who fears God, their kindness does not rot.”

“Kung ayaw may dahilan, kung gusto palaging may paraan.” – English “If you don’t want something, you’ll have a reason, if you want something, you’ll always find a way.”

“Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa paroroonan.” – English “Those who do not know how to look back to where they came from, will not reach their destination.”

“Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin.” – English “You reap what you sow.”

“Ang magalang na bata, sa simbahan naguumpisang mabutì.” – English “A well-behaved child starts doing good in church.”

“Ang pagmamahal sa pamilya ay ang pinakadakilang halaga.” – English “Love for the family is the greatest value.” FRIENDS MEAN MORE THAN FAMILY QUOTES

“Ang pagkakaroon ng kaibigan ay higit pa sa yaman.” – English “Having a friend is worth more than riches.”

“Ang taong naglalaan ng oras, hindi magsisisi.” – English “The person who allocates time will not regret.”

“Ang gawa ay mas malalim pa sa salita.” – English “Deeds are deeper than words.”

“Ang kaso, hindi dahilan para mawalan ng pag-asa.” – English “A setback is not a reason to lose hope.”

“Ang pag-asa ay tulad ng liwanag sa dulo ng kawalan.” – English “Hope is like a light at the end of darkness.”

“Ang paggalang sa kapwa ay paggalang sa sarili.” – English “Respect for others is respect for oneself.”

“Ang pag-ibig ay parang isang bulaklak, kailangang alagaan at pagaanakin.” – English “Love is like a flower, it needs to be nurtured and watered.”

“Ang taong nagpaparaya, malayang nabubuhay.” – English “The person who sacrifices, lives freely.”

“Ang buhay ay parang gintong oras, dapat ito’y ginugol at hindi ginastos.” – English “Life is like golden time, it should be spent and not wasted.”

“Ang ganda ng mundo ay nasa mata ng mga makakakita.” – English “The beauty of the world lies in the eyes of the beholders.”

“Ang taong may plano, may magandang kinabukasan.” – English “A person with a plan has a bright future.”

“Ang taong nagtitiyaga, masarap ang bunga.” – English “The person who perseveres, tastes the sweetness of the fruit.”