FAMILY RELATIONSHIP QUOTES IN TAMIL

மிக்க பழகிய திரட்டுதலி எல்லாம் நன்குயிருக்கும் குடும்ப தாய்மொழி தொகுப்பில் உள்ளது. The greatest traditions are found in the mother tongue of a united family.

ஏனைக்கும் நன்குடும்பம் பழமொழியில் உண்மையில்லை, உண்மையைத் திருத்துவோம். No family is perfect, let’s make perfection a reality.

ஒரு புதிய வாழ்க்கையைப் பொருந்தும், உண்டாக்குதலும் உங்கள் குடும்பம். Create a new life, build your family.

உடம்பின் ஒரு சேர்க்கையை மூணுவேர்கையாய்ப் பயன்படுத்த வேண்டும்: அன்னான் மனைவியும், மகளும். Every body needs three relationships in their lifetime: Father-Son, Husband-Wife, and Father-Daughter.

குடும்ப நினைவுகள் ஒன்றுக்கான ஒரு வெண்புமலர் அல்ல, அது பக்கமாய் செல்லும் அனைவருக்கும் ஒழிவாக போகும் ஆயுள் நாழிகள். Family memories are not a bunch of flowers, they are the lifetime ropes that bind us all together.

நன்றி, ஆலோசனை, விருப்பங்கள் அகம்பாட்டு வாழ்க்கையை பெரிதாக்கும், அவ்வளவு முயற்சியால் உங்கள் குடும்பத்தைப் பெரிதாக்கும். Gratitude, advice, and desires enrich life, and with enough effort, they enhance your family.

நம் குடும்பம் ஒரு ஆத்மீக விருப்பத்தை அதிக விளங்கும் ரசிகர்களிடத்தில் இணைக்கப்பட வேண்டும். Our family should be connected with those who understand and appreciate our true essence.

மன ஆதீனம், அன்பாய் சேர்ந்த குடும்பத்தைச் சித்தியப் பெருமைப்படுத்துகிறேன். I am proud to belong to a family that prioritizes love and mental well-being.

ஆட்சுக்கு அதிர்ச்சியான ஒரு பொருள்: இரு மனைவிகள் ஏனைக்கும் நன்குடும்பம் என்பதன் அடிப்படையில் அன்புள்ளவன். A wise saying for guidance: A man who has two wives understands the value of a united family.

தாய்மொழி என்னும் ஈர்க்கப்பட்ட பசுமைக்கு லலிப்பான உண்டு அன்பு. Love is like a vibrant hue attached to the mother tongue.

உங்கள் பழக்கம் நலம் ஏன் முக்கியத்துவதானது? அது உங்கள் குடும்பத்தையே பக்கமாய்ச் சேர்க்கின்றது. Why is your past important? It is because it connects you to your family.

நீங்கள் மனிதராக்கப்பட்டு சித்தியப்படுத்தப்பட்ட ஒருவரின் உண்மைத்தன்மை இன்பமாக இருங்கள். Find joy in the authenticity of a person transformed into a human. FEELING LIKE THE ODD ONE OUT QUOTES

உங்கள் குடும்பத்திற்கு பின்னர் ஒரு மனைவியைப் பெற பேச்சுத் தன்மை இதுவேயாக உங்களை வளமாக்கும். After getting a wife to your family, communication is what will make your individuality shine.

அணைத்துப் பிள்ளைகளுடன் அன்பைப் பகிர்ந்த மூன்றுவிராட்டத்திலும் குடும்ப உரிமை மிகுந்தது. Family takes on the highest responsibility of sharing love in all three generations.

உங்கள் புகழால் பலருக்கும் அறிவை உருவாக்கினேன். By your fame, I have built knowledge for many.

ஏதேனும் குடும்பத்திற்கு அன்றைய வாழ்க்கை வகையில் சிறுவர்கள் நிகழ்வு இருக்கும் கண்ணிகள் போல் இருக்கின்றார்களேயாம். Children are like eyes that experience every aspect of a family’s life.

உங்கள் அம்மா ஆனாலும் அன்பான ஒரு பையன் போல இருக்குமோ அது தெரியவில்லை, அல்லது இனிமையானதாக இருக்குமோ? Does your mother have the charm of a beloved son? I don’t know or it might be too lovely?

குடும்பச் சர்ப்பம் உங்களை கடந்தது போல ஆவலாவது மிகுந்தது. The failure to maintain family bonds is emotionally painful.

உங்கள் பிள்ளையின் குடும்பத்தையே புகழ் செலுத்துகிறீர்களா? Are you appreciating your child’s family?

நீங்கள் குடும்பத்தை நலமாக போக்க வேண்டும் என்பது மிக்க முக்கியமானது. It is crucial that you steer your family in the right direction.

தாய்மொழியில் நடப்பதற்கான புதிதாக்கங்களை ஏற்படுத்துவது குடும்ப மகிழ்ந்து செய்தல் ஆகும். Family celebrations arise from embracing new customs in mother tongue.

உங்கள் குடும்பத்தை மிகுந்த அன்புடன் வழிநடத்துங்கள். Conduct your family affairs with abundant love.