FAMOUS BHAGAVAD GITA QUOTES IN TAMIL

“வீடுவேலை செய்வது தான் உயர்வேலை, தான் செய்யாதது அழிவேலை” – “It is better to do one’s own duty, even though imperfectly, than to perform the duty of another, even though perfectly.”

“பொல்லாதாயிருந்தாலும் போலாதவாய் நடக்கவும்” – “Even amidst pain, one must act without attachment.”

“அசைவதற்கு அக்கரை அழியத் தேவையில்லை, குழந்தையின் வளர்ச்சி தனக்கே முக்கியத்துவம் பெறுமாறு உதவுகின்றனோ?” – “Is not the fragrance of Kumkum (saffron) released only after the saffron is ground? Similarly, is not the worthiness of a child attained only after the effort of upbringing?”

“அவனை எவ்வாறு அரசித்தானும்எழுப்பிப் பார்த்தாலும்அவன் சாதனையற்றதாது” – “One who sees action in inaction and inaction in action, they are wise among humans.”

“உன்னிடத்தில் நீ வளர்ச்சி கிடைப்பது என்பது அரசன் அக்காரியத்தில் வளர்ச்சி கிடைப்பது போல்சென்றது” – “As the ruler gets prosperity in administrative work, you too will get prosperity by doing your own work.”

“எதிர்பார்ப்பதுவே அரசன் செய்திரமே, முன்னிலைப்பதுவே அரசன் செயல்வாழ்க்கையே” – “To take care of those who are devoted to his work is the ruler’s duty; the welfare of his subjects is indeed his duty.”

“அக்கிருஷ்ணன் அதனால் உண்டான அலகிலும்மூட்டு விண்ணில்மூட்டு தூயதலை உடைதலைப் போலச்செய்ய முடியாமல் லாபமாகும் அவ்வாவாகியது” – “Like the sky cannot stain a mirror but instead purifies it, so does the soul that is unaffected by the physical body’s actions or by external circumstances.”

“வறுமையை எண்ணாதவனுடைய ஆலோசனைகளும் அஃது உடையதாக இருக்கும், அல்லாமல் அவனுக்குத் தலை விருப்பம் அளிக்க முனைக்கின்றன” – “For one who has conquered the mind, the mind is the best of friends; but for one who has failed to do so, the mind is the greatest enemy.”

“ஈகோ பள்ளி முதலில் தடுமாறு, வருந்து பெதும்பொழுது தடுமாறு, பதச்சியும் பலான்கொடியும் உடனார் ஒப்பாகின்ற கோடையானேன்” – “Among secret things, I am the silence; among the wise, I am awareness; among powers, I am the power of the powerful.”

“அனைத்துக்கணங்களின் தலை ஆன நான் எமிருக்கின்றேன்; மனுவின் மனைவியாக நீ மேவுகின்றீர்கள்” – “Among all animals, I am the lion; among human beings, I am the man of knowledge.”

“முதலில் அனுபவிக்கவேண்டும் அவன் செய்த பாவமையிருப்பது எவ்வளவுதான் நன்மையோ, அதற்குப் பின் அதன் ஒழிப்பில் இராதவருக்கு எந்தவும் பலன் இல்லை” – “Better than a thousand hollow words, is one word that brings peace.”

“அதனால் யார் பொறுப்பை பார்த்தால் தீமைப்படாமல் நலமாக இருக்கும், அவரதால் செய்யலாகாத பொறுப்பை விலக்கி நீ அத்துணை செய்யலாக” – “By seeing the good qualities of others, we should divert our mind from seeing their bad qualities.”

“சந்தினியையும் வேரைய தூக்குதலையும் அனைத்துலகத்தின் முக்கிய பொருளையும் அறிவீர்களாக” – “Realizing that the senses are mere instruments for experiencing the world, the wise person keeps them under control.”

“அவனோடு அனைவரும் அக்கிருதி உடைய பெண்டிரைப் புகழுவீர்கள்; அவர் அரசரின் முடிவுக்குத் தலை அழித்துவிட்டீர்கள்” – “Happy is the seer to whom everyone is the same and to whom all beings are like his own children; happy is the seer to whom the world is God’s abode and to whom every action is dedicated.” MOTIVATIONAL QUOTES WHEN YOU FEEL ALONE

“நீ தமது பதார்த்தம் முடிய முடியாதிருக்கும் என்று நீங்காதப்படுவீர்; அதனான் உனக்கு மேலும் ஒழியமாட்டார்” – “You have the right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to inaction.”

“அவன் உண்டுவாழ்வை அவர் அணுகுவார் அணுவாழ்வை அவன் அணுகிவாழக் காட்டுகின்றன” – “The Supreme Lord dwells in the hearts of all creatures, causing them to revolve according to their actions, like mounted wheels.”

“எதையும் கனவுச்செல்வம்பெற முடியாதவன் இருப்பதை எழுதிய பொருளின் விசாரிப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டும்” – “One should therefore understand what duty is and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that they may gradually be elevated.”

“மன துனையிலே கோயில் நமஸ்காரத்திலே வணங்கும்; அகில உலகத்திலைப் பெரிதாக்கியவான்” – “I am the prayer, I am the offering, I am the fire, and I am the one to whom the offering is made.”

“துன்பம் வந்தாலும் ஆதாரத்தை மறுத்துத் தீர்ப்பவரே நான்” – “I am the supporter and the friend of the afflicted; I am the wisdom of the wise.”

“ஒருவன் அவளை விரும்புகின்றான், அது அவனுடைய பாவமாகும்” – “Whatever a person offers to me in devotion, I accept with love.”

“இளமரத்தைக் கிளைச் சேர்த்து செயல்படுபவன் நலமே, பட்டத்தை மேற்பட்டு கீழே விட்ட வாலை விடைப்பவன் மேலே” – “It is better to live your own destiny imperfectly than to live an imitation of somebody else’s life with perfection.”

“உயிர்வில்லாத எதிர்காலத்தில் உயிர்த்தெழ வன்மை பெறுமாமை என்று அறியப்பட்டதுபோலவே, உயிர்வில்லாத மாயையால் உயிர்த்த தெழலின் பெருந்தெழுவி ஆழ்த்தலும் முக்கியமானது” – “Just as a person puts on new garments after discarding old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones.”

“மிகுந்த ஒழிவு பெற்றிருந்த அத்தைக் குரலைக் கேட்டால் அதனுள் பின் ஒருவனுக்குத் தன்னை மெல்ல பார்க்க அந்த குரலாய் விளங்கும்” – “Indeed, that man attains peace who, with no desire, is happy even after hearing of desires being fulfilled for others.”

“உறவினர் உண்டாக நினையாமல் நித்தியவாசிப்பேன், எனக்கு யாரோ அமைதியை அருமையாக அளிப்பார்” – “I declare that he who criticizes a devotee engaged in the process of devotional service will not be able to achieve the supreme goal, even if he is a great scholar or has performed vast religious rituals.”

“மரங்கள் மீன்போல யாரும்தேடுவார்கள் அவற்றைத் தேடி அற்றைத் தேடுவார்களில் அரசருடைய உந்தன் பெருமைக்காக அழைத்து வந்தவை ஒன்னும் ஓங்கி வராமல் உழப்பவது அதையடுத்துக் கொண்டது” – “Just as among all trees there is one which provides the essence of all flower-sweets, so too among all sciences the Bhagavad Gita occupies the place of the Mahabharata Aranyakas and Gayatri.”

“மடுத்த அறிவு முழுமையும் அரங்கு பூமியிலுள்ள பகவான்சிறப்பத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது” – “This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession and the saintly kings understood it in that way. But in course of time the succession was broken, and there was no understanding of the science.”