FAMOUS QUOTES ABOUT LIFE IN MALAYALAM

“ജീവിതം ദു:ഖം തുലോം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമാണ്.” – ചാർലി ചാപ്ലിൻ ( “Life is either pain or pleasure.” – Charlie Chaplin)

“ജീവിതം വളരെയേറെ സൌന്ദര്യത്തേയുള്ള സമയം പോലെയാണ്.” – റാല്‍ഫ് വാല്‍ഡോ എംററസൺ ( “Life is like a long, beautiful moment.” – Ralph Waldo Emerson)

“ജീവിതത്തിൽ പലതരം വഴികളുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങുക.” – ജോർജ് ബെർണാർഡ് ഷേ ( “Life has many paths, choose your acceptance.” – George Bernard Shaw)

“സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്വര്‍ഗ്ഗങ്ങൾക്കായാണ് വർക്കമൂലമാകുന്നത്.” – ബോധിധർമ്മ ( “Heaven is created by the good deeds on Earth.” – Bodhidharma)

“ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നറിയലും ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നിവയും അവസാനിച്ചപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമോ?” – അനിരുദ്ധ് കെശവൻ ( “Can we tell how life ends and begins when they end and begin respectively?” – Anirudh Keshavan)

“ജീവിതത്തിൽ ഇതിനൊരു വിശേഷതയുണ്ട്; ഇതിലൊന്നും അനിവാര്യമല്ല.” – ഓസ്കർ് വൈല്ഡ് ( “Life has one special feature; nothing is inevitable in it.” – Oscar Wilde)

“ജീവിതം മരിച്ചുവീഴുന്നതില്‍ അത്ര മുഖ്യമല്ല, കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിയ്ക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും.” – മഹാത്മാ ഗാന്ധി ( “It is not important to die in life, but to live without any trouble.” – Mahatma Gandhi)

“മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നീണ്ടു മാറ്റമാണ്.” – ഏഡിസൺ ( “The transformation is the life of man.” – Edison)

“ജീവിതം ചിന്താമണിയും സംസാരമുദ്രണയും.” – സ്വാമി ശ്രീഹരി ( “Life is a thought gem and a symbol of conversation.” – Swami Srihari)

“ജീവിതം ശസ്ത്രക്കഥയും പാട്ടുമാണ്.” – മു്ത്തുമാവാസ്സ്യ ( “Life is a story and a song.” – Muttamavasya)

“മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ഒരു ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും അസന്തുഷ്ടിയാണിച്ചെയ്യുന്നതാണ്.” – സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ( “It is discontent that makes human life truly unhappy.” – Swami Vivekananda)

“ഒരു മട്ടിക്ക് ജീവിതം ഒരു ഖരയായ കാഴ്ച്ച മാത്രം തരുമെന്ന് തീർച്ചയാക്കരുത്.” – ഹൈന്റ് ( “Do not simply regard life as a vain spectacle.” – Heinht)

“മനസ്സിന് യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല.” – ബ്യൂഡ ( “The mind has no needs.” – Buddha)

“മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഒരു പണം മുറിക്കിയാൽ സാധിക്കുന്നതാണ്.” – വാല്മീകി ( “Human life is something that can be measured with money.” – Valmiki)

“മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം കേട്ടുപിടിക്കുന്ന കഥ മാത്രമേ ആവശ്യമായുള്ളു.” – കുമാരൻ അശാന്റ് ( “Human life needs only a story that catches attention.” – Kumaran Ashant) YOUR IMPORTANT QUOTES

“ജീവിതത്തിലെ നിരന്തരമായ നയങ്ങൾ നമ്മുടെ കര്‍മ്മങ്ങളെയാണ്.” – മഹാത്മാ ഗാന്ധി ( “Our actions are the constant principles of life.” – Mahatma Gandhi)

“എന്റെ ജീവിതം പക്ഷെ ഒരാൾ എന്നും സത്യമേതാണ്.” – മോഹം ( “Truth is what someone perceives as my life.” – Mohan)

“ജീവിതം നിലച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കർത്തവ്യമായി ജീവിയ്ക്കുന്നവര് ഇന്നത്തെ കർത്തവ്യമാണ്.” – അനിശ്ചചൻസ് ( “Those who live today’s duty as a duty when they live today’s life is the duty of today.” – Anischchanse)

“ജീവിതം ഒരാൾ പുറത്തുവാണ് ജീവിക്കുന്നത്.” – ഓസ്കർ് വൈൽഡ് ( “Life is what one lives outside.” – Oscar Wilde)

“ജീവിതം മനസ്സിലാകുകേണ്ട ഒരു കൗതുകകരമായ പടത്തിന് പോലെയാണ്.” – റാഫേല് അസാന്തറാര്യുഗ്രീവ് ( “Life is like an intriguing painting that must be captured in the mind.” – Rafael Unattarayugreva)

“ജീവിതം പൂർണ്ണമായൊരു ചന്ദ്രവും വറയ്ക്കല്ല.” – ചാർലി ചാപ്ലിൻ ( “Life is not a full moon that wanes.” – Charlie Chaplin)

“ജീവിതം ഈഴവപ്പേടുകളോട് പരസ്യമാണ്.” – ചാർലി ചാപ്ലിൻ ( “Life is a satire on tragedies.” – Charlie Chaplin)

“എന്റെ ജീവിതം എത്രയേയും നല്ല കഥയായി അവതരിക്കുന്നു!” – അനോണിമസ് ( “My life is being portrayed as a great story!” – Anonymous)

“ജീവിതത്തിന് അനുകൂലമായവരായാലും ജീവിതം അനുകൂലമല്ല.” – ചാർലി ചാപ്ലിൻ ( “Even if life is made favorable by favorable circumstances, life is not favorable.” – Charlie Chaplin)

“ജീവിതം ഒരു കാക്കയാണ്” – വാല്മീകി ( “Life is like a raven.” – Valmiki)

“ജീവിതം ദൈവത്തോട് ശാരീരികമായ അടുത്തു വരുന്ന ചലനംമാനുഷികമായ ഉറവയാണ്.” – മഹാത്മാ ഗാന്ധി ( “Life is the physical manifestation of the divine motion that comes closest to man.” – Mahatma Gandhi)

“ജീവിതം ഒത്തുചേരാത്ത നല്ല ആശയങ്ങൾക്കും ഒല്ലെവരും ഒരുപോലെയാണ്.” – ഡോറോതീ അസാന്തറാര്യുഗ്രീവ് ( “Life is like a hive that combines good ideas and all people are like one.” – Dorothy Unattarayugreva)

“ജീവിതത്തെ കെട്ടാവണമേ, തോന്നുന്നവയ് ഒഴിവാക്കണമെ” – മുഹമ്മദ് യൂണുസ് ( “Instead of clinging on to life, let the thoughts flow away.” – Muhammad Yunus)

“ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനസിദ്ധാന്തം: നിലവാരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യവും താല്പര്യവും എനിക്ക് അണുക്കുന്ന പരിപൂർണ്ണത്തിന്റെയും സമൂഹത്തെയും അടുത്തു കണ്ട്.” – മഹാത്മാ ഗാന്ധി ( “The principle of life: The proximity of happiness and contentment makes me feel the perfection of the individual and society.” – Mahatma Gandhi)