I MISS YOU DAD QUOTES FROM DAUGHTER IN PUNJABI

“ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ”

(Mere pyaare papa, tuhānū bahut yād karadī hān) – “Dear Dad, I miss you a lot.”

“ਤੇਰੀ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਡਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਯਾਹ ਬਣ ਗਿਆ”

(Terī binā mere dār pyāre viyāh ban giā) – “Without you, my dear dad, my wedding feels incomplete.”

“ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਪੂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ”

(Mere pyaare bāpū, sānū̃ tuhādī bahut yād ā rahī hai) – “My dear dad, I am missing you a lot.”

“ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਾਣਾ ਜਿਹਾ ਚਾਂਵ ਤੇ ਆਪ ਹੈ”

(Utte bābā tū tāṇā jihā chāņv te āp hai) – “Up above, dad, you are like a shining star.”

“ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਦੀਆਂ ਨੇ”

(Terī yād vich merī niēndā̃ uḍdiā̃ ne) – “In your memory, my sleepless nights fly by.”

“ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ” QUOTES FROM THE BIBLE ABOUT WHO GOD IS

(Piyāre pāpā, tuhānū ān dī bahut yātrā te yād ā rahī hai) – “Dear Dad, I remember our trips together so much.”

“ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਨਗਿਣੀ ਸਾਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”

(Merī hastī vich nagiṇī sāvārī vaḍdī ho gaī hai, kiuṁki tuhānū merē vicārē vaḍdā pañjābī putar cāhīdā hai) – “A majestic horse carriage has become big in my existence because a great Punjabi daughter needs you in her thoughts.”

“ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਕਹਿ࠰ ਸੀ ਕੀ ਚਾਚਾ ਵੀ ਉਜਾੜ ਅੰਦਰ ਝੁਲਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਹਿਸੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਉਤਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿੱਚ ਉਠਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

(Papa tā ki cācā vī ujāḍa andra jhuldī ā. Ajē vī uhī mahisī nūn hanēre utār mār kē khich uṭhāriyā jāndā hai) – “Dad used to say that even snakes slithering inside ruins are dragged out and thrown away with a stick.”

“ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਈਂ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਦਿਨ ਪਾਪੀ ਤਨੂੰ ਏਹੇ ਲੱਗਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।”

(Laṃmē samē̃ tō̃ mā’ī tērē yād nāl hī sōhṇē safar shurū ho gaē. Har din pāpī tanū̃ ēhē lagda hai ki tū̃ iṭhē hī hai) – “Since a long time, beautiful journeys with sweeter memories of you have begun. Every day, naughty I feel like you are right here.”

“ਮੇਰੀ ਮੋਹ ਬੂਚੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।”

(Merī mōh būņcaṛ tē mainū̃ pāldā hai tā̃ tusī̃ sōcō kiuṃki mainū̃ tērī bahut yād ā rahī hai) – “The wild storm sustains me, so just think why I remember you so much.”