INSPIRATIONAL QUOTES ABOUT LIFE AND STRUGGLES IN TAMIL

உயிரின் மீது நிலைபோனதை மட்டுமே உணருவோம்; கஷ்டங்களின் நேரம் மட்டுமே நீங்கும்.

(Only through adversity can we truly appreciate the value of life.)

வெற்றிகரத்தைப் பெறுவதற்கு முன்னாள் தீமைகளில் நீயாகவே எங்கள் உயிூர் தேவைப்படுவாய்.

(Before achieving success, you must first become the need in our struggles.)

பயன்படாத நாளைகளை விட்டு, உணர்ந்து வாழு.

(Live by realizing and letting go of useless days.)

உன் தனி முரண்பாட்டை நீ நிராகரிப்பதால் என்ன அபச்சீனமான நிலைகளையும் அடைக்காததால் என்ன வீரமிக்கப்போவின்றிப் போம்.

(Reject your own self-doubt and do not succumb to adverse situations, and we shall triumph with bravery.)

பெரிய சூத்திரங்களுக்குப் பொருந்தும் புதிய வழி வைக்கும்போது, அந்தக் கிளைக்கண்ணில் நினைவிருக்காத பங்குகள் மாறும்.

(When new paths align with great struggles, the share of thoughts untouched till then will change.)

நீக்கப்படாத உலகின் நலம் மட்டுமே வேறுபாடுக்குச் சேரும்.

(The goodness of the world will only respond to those who cannot be defeated.)

கவனத்தில் ஒரு சுவாரஸ்யமான உணர்வு உணர்ந்து வாழு.

(Live with a delightful feeling through mindful awareness.)

கவனித்தால் உனக்குத் தெரியும் குறைகள் முதலான மிகுந்த சிறைகள், உன் தருணங்களுக்குத் தடைபெற முடியும்.

(Through awareness, you will understand that limitations and constraints are only temporary obstacles to your potential.)

உழைப்பும் சுதந்திரமும் அரணுக்கு ஊதியமாக இருக்கும்.

(Struggle and freedom are the pillars of progress.)

மிகையான வலிமை அன்று மிகுந்த நோய் தொட்டு விடுகின்றது.

(Extraordinary strength emerges after facing the greatest of challenges.)

மனமில்லாதவன் எப்படி வாழும் என்பது அறியாதுபோவதுடன் உணரப்படுகின்றது.

(The one without a true purpose will never understand how to live.) IN MEMORY OF DAD FATHERS DAY QUOTES

ஏதுவாக ஒரு நாளில் இந்த இயக்கத்தைக் கறுப்பது வேண்டும்போழுதான், வெற்றி வைத்திருக்க முடியும்.

(Only when you strive for growth every day will you be able to taste success.)

பெருகின்றவன் மற்றொருவனை மறக்காது; ஒருநாள் மிகுந்த அல்லாது போகாது.

(The one who is evolving can never forget another; nor can they stay the same even for one day.)

சோதிப்பு இல்லாதவன் எப்படி முன்னெச்சரியும் அறியாதுபோவதுடன் ஒருவன் தானே இருக்கும்.

(The one without self-reflection will never be able to gain awareness of future possibilities.)

உன் பிழைகளை மிருக மாதரம் பிழைத்துவிடும், அதுபோல, மிகுந்த சுவாரஸ்யமான பயன் எனக்கு ஊதியமாகவே இருக்கும்.

(Like the wild buttock brushes off your mistakes, immense delight too will serve me as a prop.)

முதன்முதலில் நீதம் எனக்குப் பேர்க்கிடத்தில் உள்ளது; அதன் தோல்வியை என் பேராக மயக்கமுடியாது.

(Justice is foremost to me; its defeat will never hide under my name.)

முன்னிட்டுவிட்டு ஒன்றுபட்டால் விடுமுறையின் உண்மையை எனக்கு தானே மயங்குவதுடன் அதைக் கோடுகட்டி அமையும்.

(When confronted, I will build up the truth of my cause and let it be a fortress which withstands.)

மிகுந்த விருப்பம் அல்லாது, முன்னேற்பதையும் மிகுந்த யாக்கையைப் போக்குவதே மறப்பதெனும் வாழ்வின் நேரம்.

(The time of life is forgetting, not just having the deepest desire but also losing the great exorcism.)

வாழ்க்கை மேடையில் எந்த ஆட்சியும் ஒருநாளே காணப்படாத பிரதான கலை மூன்றுமாகும்.

(In the arena of life, the most essential art is being able to see every opportunity even where it seems there is none.)

ஆதாரத்தின் தாளில் ஒரு தொழில் பயனாளர், மின்னலின் தாளில் மழையாளர் வாழும்.

(On a foundation, a businessman thrives; in the skies, a rainmaker thrives.)

அகப்பட்டது ஆகிய கனவில் போய்ப் பிழைத்துவிடாதே; அதுபோல், சற்பாக மேடையில் போய்விடாதே.

(Do not let the distorted reality of dreams deceive you; likewise, do not be caught up by the false reality of the field.)