LOVE QUOTES MALAYALAM

“മനുഷ്യൻ തന്റെ ജന്മം വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്നേഹക്കുഴപ്പം തന്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കും” – കെ. ജർണൽലിസ്റ്റ്

“സ്നേഹം എന്നത് അമൂർത്ത ദ്രവ്യാന്തരമാണ്” – ഓമർ ഖയ്യാം

“സ്നേഹത്തിൽ പല രസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, അവയൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് നല്ലതായ വേഗത്തിൽ മാറുന്നു” – സ്വാമി വിവേകാനന്ദർ

“സ്നേഹം ദാരിദ്ര്യം മാത്രമാണ്, പ്രകൃതിയോടിടയോ ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ നടത്തും” – മഹാത്മാ ഗാന്ധി

“സ്നേഹവും മാറ്റവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രണയവും യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ്” – യുനുസ് എമ്രേ

“സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആഴത്തിൽ, സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നാഴികക്കുപുല്ലുക്കളുടെ മുകളിൽ നിരന്തരമായി നടക്കുന്നു” – വി. ചന്ദ്രസേഖരന്‍

“പ്രണയം വിശദീകരിക്കുന്നു; അത് അപരമായ, അപവിത്രമായ സ്ഥിതിയിൽ അതു നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എത്ര സഹായിക്കുന്നു” – ഒസ്കാർ വൈൽഡ്

“സ്നേഹയുടെ നിഴലുകൾ മദലത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞുനടക്കുവാൻ പക്വത വേണം” – ജോർജ് അല്ലൻ

“അന്ധകാരം നിഷ്പ്രകാശത്തിൽ പിന്നീട് പരിപൂർണ്ണമാവുകയും രസമൂര്‍ത്തിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു, വളരെ പ്രചോദനമായ ആവശ്യതകൈയാൽ സ്നേഹം പരിപൂർണ്ണമാകും” – കെ. ഞാനാൻ

“സ്നേഹം എന്ന് എത്ര ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിലും ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പൂമൊഴിക്കലാണത്” – ഒറ്റപ്പമാർ

“സ്നേഹമുണ്ടാക്കുന്ന അമ്പലത്തിലേതുപോലെ, സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഹൃദയം നശിക്കാൻ കാരണമാവുകയില്ല” – മാധവൻ നായർ

“ആഗ്രഹം വരുകയുമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ്, സ്നേഹം എന്ന സന്തുഷ്ടിയും ഉണ്ടായിക്കഴിയില്ല” – വി. പുണ്യാർക്കുഴല്

“സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖം പൊട്ടി കാണുന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ, നിന്റെ ദീർഘകാല വേഗം പൊതിഞ്ഞു നിർത്തിവെക്കുമ്പോൾ” – ഗഗനേശ്വരി QUOTE ABOUT FRIENDS BRINGING PURPOSE TO LIFE

“ഏതൊരു സ്നേഹവും എനിക്ക് സന്തോഷപ്പെടുന്നത് കൂടുതലാണ്, ഈശ്വരനേപിടുത്തത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഗൗണി ആകുന്നത്” – ബ്രഹ്മവാൺഡം

“സ്നേഹവും സമ്മേളനവും അകലെയായി വന്നു നിലനിൽക്കുന്നു; അവിടെയും ഇല്ലാതെ ഏതരീതിയിൽക്കാണ്മാൾ അതേ വിശ്വാസം അഭവസ്യമായി പരമാർത്ഥപ്രദമാവും” – സ്വാമി ദയാനന്ദ

“സ്നേഹവും തണുത്തും അരട്ടുവാനുള്ള ഒന്നാണ്; അത് പ്രേമം തലയുടെമേൽ തുമ്പിക്കൂട്ടുന്നു” – സ്വാമി സത്യനാന്ദ

“സ്നേഹവും വിചിത്രമായ കമ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്; ഏതൊരു സ്നേഹവുമേയും ലേശംവരുത്തരുത്” – ശംകരാചാര്യർ

“അടുത്തിടെ സ്നേഹമൊരു നഗർത്തിൽ പെറുന്നുണ്ട്, കടാക്ഷം എനിക്ക് സ്നേഹം മരിക്കുമ്പോൾ” – ശ്രീകുമാർ പുരാണം

“സ്നേഹം പറ്റിയുള്ള അറിവും കണ്ണുകൾക്കുംമിക്ക പുഞ്ചിരിയും കർമ്മപരമായ നന്മയാണ്” – ചരിത്രരചനകൾ

“സ്നേഹമാണ് ഒരു പക്ഷെയോ സ്വപ്നം തനന്തര ദേശവും ആകാശവുമാണ്” – മായുര മഴക്കാവ്

“സ്നേഹവും പ്രകടിതമായപാടും, സ്വപ്നത്തിൽ അതിരപിന്റെ പുച്ഛം പേര്ത്തിരിക്കുന്നു” – യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മമസ്കര

“സ്നേഹമേക്കാളും വലിയ മിസ്റ്റേക്കുള്ള ഒരു ചേര ഇല്ലെന്നനുഭവപ്പെടുന്നു” – ബാലമണിൻദർ

“സ്നേഹമെന്നത് വികാസം, മുക്തി, നിരീക്ഷണതാത്പര്യങ്ങൾ എന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്” – വി. കെ. മധവൻ

“സ്നേഹമുണ്ടാക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ദാനം; മറ്റുള്ളവരെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു” – ഗാന്ധി

“സ്നേഹം ഒരു മാനവീയ ദാനമാണ്, യാതൊരല്ലയിൽക്കാവുന്ന നില ഇല്ലാത്തത്” – ശങ്കരാചാര്യർ