MALAYALAM BIBLE QUOTES ABOUT LOVE

“ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.” – യോഹന്നാൻ 3:16 “For God so loved the world, that he gave his only Son.” – John 3:16

“ദയക്കുന്നവൻ സ്നേഹിച്ചവൻേക്കും ആകയില്ലാത്ത ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കാനാവാത്ത അഭിപ്രായത്തോടെ വന്നുകൂടാത്തതാണ്.” – 1 യോഹന്നാൻ 4:8 “Anyone who does not love does not know God, because God is love.” – 1 John 4:8

“സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും, സ്നേഹിതന്റെയും അകൂടുതലത്തെപ്പറ്റി പണിയൊന്നും വെളിച്ചത്താൽ നഷ്ടപ്പെടുത്താത്തവരാവാം.” – മത്തായി 5:16 “Let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.” – Matthew 5:16

“നമ്മൾ മൈത്രേയുടെ നടുവിൽ സ്നേഹിക്കുന്നുവേണ്ട. മതി ആകാവട്ടെ, സ്നേഹം പേരില്ലാത്തതിനാൽ നേരുവേ നിലനില്.” – റോമർ 12:9 “Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good.” – Romans 12:9

“കുറഞ്ഞത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആശയമില്ലുള്ളവരാകേണ്ടതല്ല, ആകർഷിക്കപ്പെടാത്തവർ മാത്രമാകേണ്ടുന്നത്.” – യാക്കോബ് 2:1 “My brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory.” – James 2:1

“സ്നേഹം നിഷ്ഠയോടെ ദൈവത്തിനു പ്രിയമായ നികുതിയെ സാധാരണമാക്കുക.” – പ്രകടന 2:4 “But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first.” – Revelation 2:4

“ദൈവം തന്റെക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്മാരെ എന്നിവ നിത്യജീവനായ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ പാടുണ്ട്.” – യോഹന്നാൻ 3:36 “Whoever believes in the Son has eternal life; whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him.” – John 3:36

“സ്നേഹം അൾപ്പമോ എന്റെയോ വളരെ പ്രധാനമാണ്; ആൾപ്പിച്ചാക്കിയ മടക്കല്ലേയുള്ളവർക്കിതെന്തു പരിശോധിപ്പാൻ?” – സ്നേഹശാസ്ത്രം 8:7 “Many waters cannot quench love, neither can floods drown it. If a man offered for love all the wealth of his house, it would be utterly despised.” – Song of Solomon 8:7

“ഒരു സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവൻ പല്ലുകൾക്കുമുയർന്ന സ്നേഹം വേർപ്പെടുത്തുന്നു.” – സാമുവേൽ 18:1 “The soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.” – 1 Samuel 18:1

“വർത്തമാനത്തിൽ ഉള്ള സ്നേഹം സത്യത്തില് വേർപെടുകയാണ്; ബിന്ദുമായ സ്നേഹം എന്നത് പ്രമാണത്താൽ അപ്രമാണത്തെപ്പറ്റി പൊതുവെ നമുന്നത്തെ.” – 1 യോഹന്നാൻ 3:18 “Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.” – 1 John 3:18

“നന്മകൊണ്ട് നന്ദിപിച്ചുകൂടാതെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചു എന്നത് ആശംസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായത്തിൽ നിലനിലും.” – പ്രവർത്തനങ്ങൾ 10:34 “And Peter opened his mouth and said: “Truly I perceive that God shows no partiality.” – Acts 10:34

“ഇത് പ്രിയപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ എന്നു പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ചിഹ്നം ഉണ്ടാവേണ്ടത്!” – യോഹന്നാൻ 13:35 “By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.” – John 13:35

“കാര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്റെ നിഷ്ഠയുള്ളവർ എന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കേണ്ടത്.” – യോഹന്നാൻ 14:21 “Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me.” – John 14:21 ONE LINE DAUGHTER QUOTES

“സ്നേഹം നന്ദിയോ, ആഗ്രഹമോ, അവമാനമോ ചെയ്യേണ്ടതല്ല; പക്ഷേ, സ്നേഹത്തിൽ നിത്യതേകം നിലനിൽക്കാനുള്ള ആവശ്യം ആണ്.” – റോമർ 13:10 “Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.” – Romans 13:10

“തമ്മിലെ സ്നേഹം മികുന്നേറ്റത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നീതിപാപങ്ങളെഴുതിയും സ്വീകരിച്ചാലും നമ്മുടെ നാഥനായ ദൈവമേ ഭലപ്പെടുത്താം.” – യോഹന്നാൻ 13:35 “By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another.” – John 13:35

“സ്നേഹവേദനയിൽ സമുദയം അതീവ ദു:ഖിതനായിരിക്കുന്നത് യാതൊരുവനും നയിക്കണം.” – റോമർ 12:15 “Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep.” – Romans 12:15

“സ്നേഹം നന്ദികൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹിക്കുന്നതാകുമെന്നു ജ്ഞാനികളുടെ പ്രമേയമാണ്; ഇത് ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായ ആളുകളെ ക്ലേശിപ്പിക്കരുതെന്ന്.” – ഫീലിപ്പിയർ 2:3 “Do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.” – Philippians 2:3

“സ്നേഹത്തിൽ മാറ്റം യാതൊന്നുമില്ലെന്നും അഗ്നിപുത്രൻ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിര എന്നും വച്ചുനിർത്തുക.” – ജോശ്വാ 23:11 “Be very careful, therefore, to love the LORD your God.” – Joshua 23:11

“പ്രശസ്തിപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹമുണ്ടാവട്ടെ, സ്നേഹം ജ്ഞാനത്തിൽ ആയിരിക്കും.” – പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2:39 “And now please forgive the transgression of the servants of the God of your father.” But Joseph wept when they spoke to him.” – Acts 2:39

“സ്നേഹം തിന്നുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ മാത്രം വളർത്തുന്നതെന്ന്.” – മത്തായി 5:43 “But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you.” – Matthew 5:43

“സ്നേഹത്തിനിടയിൽ എന്നെക്കുറിച്ചായുള്ള അംഗീകാരം തുടർന്നുണ്ടാകണം.” – യോഹന്നാൻ 15:13 “Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends.” – John 15:13

“സ്നേഹിക്കേണ്ട സ്നേഹിതന്മാരും ദൈവത്തെ പ്രിയമായവർക്കു സ്നേഹിക്കേണ്ട ദൃശ്യമായിക്കണമെന്ന്.” – യക്കോബ് 2:5 “Listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom?” – James 2:5

“ഒരുവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ പാറാരമില്ല; ഒരു വരൽപിതനും അതുനിരുത്തപ്പെടില്ല.” – പ്രകൃതി 13:7 “Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.” – 1 Corinthians 13:7

“ദൈവം സ്നേഹം ഒരിക്കലും പ൒ക്കാൻപറ്റുന്നവനാകാം.” – യാക്കോബ് 1:18 “Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.” – James 1:18

“സ്നേഹത്തിന്റെ പന്തുക്കില്ലാതെ നല്ല ജീവിതമാകയില്ല; ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കര്‍മ്മങ്ങളിലും പ്രണയമുള്ളവർക്കെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.” – 1 കൊറിന്ത്യർ 16:14 “Let all that you do be done in love.” – 1 Corinthians 16:14