MALAYALAM QUOTES ABOUT RELATIONSHIP

“സുഹൃത്തുക്കളുടെ എണ്ണത്തിനും സമാനമായി സുഖാനുഭവങ്ങള്‍ എനിക്കുണ്ടാവണം.”

(Friendship should bring equal happiness to both sides.)

“അവള്‍ എനിക്ക് ധന്യമാണ്, അവള്‍ക്ക് എനിക്ക് മിക്കവാറും.”

(I am grateful to her, and she means everything to me.)

“പൂവിനു മുകളം ഒരുത്തന്‍ കല്ലുകള്‍ ആവാം, കല്ലുകള്‍ക്ക് മുകളം പൂകുകള്‍ ആവാം, നിനക്ക് എനിക്ക് ജീവിതം മുഴുക്കാം.”

(I can be the stone beneath your flowers and the flowers above your stones; we can complete each other.)

“അഭിനയം ഇവിടെ ശരിക്കും ആശംസകളും അടുത്ത തനത്തെ വെളിച്ചമായി കണ്ടു തന്നെ അമ്പുകളും ആവാം.”

(Acting can bring real emotions and even create sparks.)

“സ്നേഹത്തിന്‍റെ മതിലിന്‍പുകയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാനം പ്രണയമാണ്.”

(Love is the foundation for understanding the limits of friendship.)

“സ്നേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം പ്രണയമാണ്, നിരാശയ്ക്കിടയാക്കുന്ന ആവര്‍ത്തനം.”

(Disappointment is the crease that love’s cloth often gets.)

“പ്രണയത്തില്‍ താര്‍ക്കള്‍ക്ക് കൂടിയ ഓര്‍മ്മയാണ് മനസ്സിലെ വ്യാകുലത.”

(Memories with a loved one are the most heartfelt thoughts in our minds.)

“ഉച്ചംകെട്ടി നില്‍ക്കുക, സ്വപ്‌നം അനുഭവിക്കുക, നിനക്ക് സങ്കടമുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ പരമാധികാരം സൃഷ്ടിക്കുക.”

(Stand tall, dream big, and create supreme power for yourself on troubled days.)

“എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ അതിര്‍വ്വാദിതമായിക്കാണുന്ന ആവര്‍ത്തനങ്ങളും പ്രണയമാണ്.”

(Love is what makes the most challenging moments in my life bearable.)

“സ്നേഹം നാം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനുമാത്രമാണ്, അത് പലപ്പോഴും നാം അനുഭവിക്കാന്‍ താത്പര്യം ഉള്ളത്.”

(Love is something we should always strive to experience and feel.)

“അടുക്കളത്തിലെ ഒരു വെട്ടിയാണ് പ്രണയമുണ്ടാവുക, കുറേകാലം താഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള ഇരളിപ്പെട്ട ഒട്ടകങ്ങളും ആണ് എനിക്ക് സ്നേഹത്തിനായ് കൂടുതല്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടാവേണ്ടത്.”

(Love is like finding a needle in a haystack; I have been searching for elusive horses that have been down for too long.)

“പ്രണയത്തിനുവേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് സ്വന്തമായ രജകാതികള്‍ അതീവ ശക്തമായ ഉണര്‍വ്വചനമാണ്.”

(Love requires genuinely powerful emotions and intense passion.)

“പ്രണയത്തെ ബാധിച്ച ഒരു വാക്കുണ്ട്, മരണത്തിനു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രണയം.” A CHRISTMAS CAROL QUOTES AND ANALYSIS GRADE 9

(There is a word that ties love to death.)

“എന്നാനും പ്രണയപാശിയും പൂമനസ്സായ ഒരുവളുണ്ടാകുമ്പോള്‍ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ദീപ്തി വന്നു നിറയുന്നു.”

(When two souls and a flower blossom, radiance fills all worlds.)

“സ്നേഹം സങ്കടം സ്ഥലപ്പെടുമ്പോള്‍ അതിന്റെ മാത്രം കാരണം ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്.”

(Love alone is responsible for creating chaos when it enters troubled territory.)

“സമ്പ്രദായം പ്രണയത്തിന്റെ പിറവിയെന്ന് വര്‍ണിക്കേണ്ടതില്ല, പ്രണയം ലംഘനം അവന്റെ പിതാക്കന്മാരെന്ന് വര്‍ണിക്കേണ്ടതെന്നില്ല.”

(Love does not depend on tradition nor does it honor one’s forefathers.)

“സ്നേഹം നാം എന്റെ മനസ്സില്‍ നാരാജികള്‍ക്കടിമ്പിടുന്ന കാര്യമായി എടുക്കുവാനാവും, പക്ഷേ അത് നാം എന്റെ പ്രണയത്തെയും സൌഭാഗ്യത്തെയും മാത്രമേ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുവാനാകൂ.”

(Love can help us overcome any negativity that may arise in our hearts, as long as we focus on its true essence and happiness.)

“ആരാണുള്ളതെന്ന് അറിയാതെ ഗോപാലന്‍ വെളിച്ചമൂടുന്നതാ അലപ്പുറമെന്താണ്?”

(What good has Alappuzha given Gopalam if it doesn’t know him?)

“സമ്മന്ദങ്ങള്‍ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പ്രണയമില്ലാത്തവരില്‍ ചൂടുവരുമാനമുണ്ട്.”

(Those who claim that they live in the world without love have no purpose in life.)

“പ്രണയമായിട്ടുള്ളതാണിത്, നന്മ എന്നത്.”

(It is love that brings goodness.)

“സുഹൃത്തുക്കള്‍ പ്രീതിയില്‍ അനുഭവത്തിന്റെ മാനം ബാധിക്കുന്നതാണ്.”

(Friends are the ones that add value to the experience of love.)

“പ്രണയവുമുണ്ടുന്നതു തന്നെയാണ് ജീവിതം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാവുന്നത്.”

(Love is what makes life worth living.)

“അത്ഭുതമായത് പ്രണയം ബാധിക്കുന്നതാണ്, യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായ നന്മ.”

(Amazingly, it is love that adds true goodness.)

“എനിക്ക് പ്രണയവും സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്നേഹവും ശേഖരിക്കാന്‍ അനുഗ്രഹപൂര്‍വ്വമായ അവകാശങ്ങളുണ്ട്.”

(I am blessed with the privilege of experiencing love and friendship.)