ONE SIDED LOVE QUOTES TAMIL

அந்தமில்ல இருந்தால் வெளிப்படையத் தோன்றும் இந்த நிலை உனக்கே. (If they are not interested, it’s completely their loss, not yours.)

இன்பத்தை மட்டும் கொண்டு பிடில்லாத அவர்களை எதிர்க்க வேண்டாம். (We don’t need to chase those who cannot appreciate our happiness.)

நேசிப்பின், பண்புகள்கோடு நடக்காது. ஆசையைத் தீர்க்க சிலுக்கு மட்டும் போகும். (In love, actions speak louder than words. Sometimes, just letting go of desires is enough.)

உயிர் என அழைத்தால் வந்துவிடுமா? (If I call out for your soul, will it come to me?)

உன்னிடத்தில் சேர்ந்து அதை அடைவது இன்னும் மிக முக்கியமானது எனக்கு. (Being with you is still the most important thing to me.)

காதல் என் மீது என்னை அழைப்பதையே அழைப்பதால் உனக்கு எப்படி தெரியும்? (How will you know how much I long for you if you don’t call me to love?)

பார்த்துக்கொண்ட இளமையில் அழகானவளைத் தவிர உன்னை விட நான் மிகச்சிறந்தவள் யாரும் இல்லை. (Apart from the beautiful girl I saw in my youth, there is no one better than you.)

என்னை மட்டுமே எப்பொழுதும் நேசிப்பது தவிர வாழ்க்கையில் எவ்வளவுத் தேவைப்படுகின்றோ அது தற்போது என்னை அதை ஈடுபடுத்தும். (Apart from loving me with all your heart, what else do you need to make your life complete right now?)

காதலை ஒப்பவை நொட்டில் நேசிப்பதற்குக் காரணம் அதுவே எனக்குள் உள்ளது. (The reason for falling in love instantly is because it’s already inside me.)

உன் கண்களில் நான் மிகுந்தவாறு சொல்லவில்லையா? (Do my eyes not tell you how much I love you?)

கண்களை நடுக்க முடியும் துணிகளை நீயே நல்ல எழுத்துக்களுடன் கொண்டிருப்பவன் எம்பெருமானைப் பிரமிப்பவன் ஆகும். (One who can close their eyes and still capture the words with good handwriting is the true lover.) GOOD VIBES POSITIVE ENERGY QUOTES

நான் தவம் கடந்து நினைத்துக்கொள்ளும்போது உண்ணவும் மகிழ்ய பொருந்த வேண்டாம். (When I think of you, I should not just feel hunger but also happiness.)

தோணாத நேர்காட்சி பூரணமான நேசித்தவனாக்கின்றேன் அல்லது வெற்றியுடன் திருமணத்தை இக்காதலில் காண வேண்ட்டும். (I vow to be the one who unconditionally loves you or succeeds in seeing marriage through in this love.)

என் இரவில் அழகானவள் யாரெனும் கவலையினுள் தோன்றின ஒரு அஞ்சம், இப்படி உயர்வு பெறலாம். (A slight concern for who is the beautiful girl in my nights can lead to such heights like this.)

முன்பு நடக்கவேண்டியதால், நினைக்கவேண்டியதில்லை. (It doesn’t matter what happened in the past, what matters is what I have to recall.)

நீயின்றி அதிர்ந்து சென்று மதியம் எனக்குத் தோன்றும் விழாவில் என்னதான் முக்கியத்துவம்? (Why should I have significance at a social gathering if I don’t feel restless until noon because of you?)

அழகானவனை காணும்போது நன்னமும் அதிகமானது எனக்கு. (I feel both happiness and guilt when I see the one I adore.)

முன்பே நீ விட்டு ஓடுவானேன் இப்போது எனக்குத் தெரியவில்லையா? (I still don’t understand how I let you go before.)

நீயின்று விருந்தினை வழங்கும்போது அதில் நான் அவசியமாக உற்சாகப்படுவேன். (When you provide a feast, I will definitely be involved.)

பாதை வழியில் நான் எதிர்ப்பு காண்பதால் என வேண்டும்; அதுவே நேசி உருவாக்குவதற்கானதுதான் தொடக்கம். (I need to see opposition in my path, that’s how love finds its beginning.)