SAD MALAYALAM QUOTES ABOUT LIFE

“ജീവിതത്തിന് സന്തോഷവും ദു:ഖവും കിട്ടിയെത്തുമ്പോൾ, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവനാണ് അന്ന് കൊണ്ട് ദു:ഖപ്പെട്ടവർക്ക് അവനെ നല്ലതു ക്ഷമിക്കാനും അവനെ നല്ലതു നൽകാനും.”

“രാത്രി, കാറ്റിൽ നിന്നും കെട്ടിയ കറക്കമായ പാട്ടു സ്വരം മഞ്ഞിനുകൊണ്ട് വരും; സത്യത്തിൽ, നിസാർഥകമായ ആഘോഷം മനസ്സിനെ മനഃകണക്കായുള്ള സമയങ്ങൾക്കു പുറത്തിലേക്കും ദൂർത്തതും ചെയ്യും.”

“ജീവിതമനുഭവിക്കുന്ന സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് പ്രേമം നൽകുന്നത് വ് അധികം മാസം നിരസിച്ചു പോന്ന അഭിപ്രായം എന്ന വാർത്ത പാവതനാന്ദനിന്റെ ബോധത്തിനുള്ളതാകുന്നു.”

“എനിക്കൊന്ന് കൂട്ടിവയ്ക്കുന്നത് കെട്ടിയ മരമാണ്, വിരുന്നുകൊണ്ട് നൊന്തോരിലേക്ക്.”

“ജീവിതം മനുഷ്യന്റെ അത്യുന്നതസ്ഥിതികളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് താഴ്ന്ന മേഖല.”

“പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാവില്ലെങ്കിൽ ആരാണുണ്ട്? അവനൊരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറങ്ങുന്നു. ആവണം എനിക്ക്, പ്രാർത്ഥനയില്ലാതാവുന്ന എനിക്ക് ആയിരിക്കണം.”

“അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതു അശ്ളീലമാണ്. അവൻ നോക്കിട്ടില്ല, അതു സുന്ദരമാണ്.”

“ഞാൻ അനാവശ്യമായ കനിവിനേക്കാൾ ചേരാൻ; എന്നാൽ എനിക്ക് പ്രാണനായിരിക്കേണ്ടിവരുന്ന വഴി ഒരുപാടു എത്രയോ വേഗം ശ്രമപ്പെടുക.”

“വിപണിമാരുടെ സംരംഭങ്ങൾ എന്നു കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് സമ്പുഷ്ടനായ വിപുലീകരണമുണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വിന്യാസത്തിന് തൂർച്ചയുള്ള ദൂരം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.”

“ജീവിതം ചിലംസാറാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ചിലംസാറിയിക്കാൻ തക്കലെ പ്രയാസപ്പെട്ടു.”

“ആകുന്നുമില്ല മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ. ആകുന്നുമില്ല ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പ്രാർഥിച്ചതിന്റെയും അവഗണന ചെയ്യാതെ.”

“വ്യക്തിപരമായ മുമുർഗമായി അറിഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുന്നവർ ധൈര്യത്തോടെ പാഠം പഠിക്കുക.”

“അഭാവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിധേയത്വം ആണാവേണ്ടത്, ചിരസ്ഥായിയാകണം അകത്ത്.”

“വിവാഹമെന്ന ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത്, മരിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നറിയുന്നതാണ്.”

“ആഗ്രഹമുണ്ടേയോ? അത് കാരണം ജീവനുള്ളത് എനിക്ക് മാത്രമെ.” SAD QUOTES ON TRUST

“അധികം താഴെപ്പോകുകയോ, അതിനെ വിശ്വസിക്കുകയോ മുൻപിൽ ചിരിയ്ക്കുക.”

“ജീവിതം ഒരു ഭീകരസമയമായിത്തന്നെ, മരണം മാത്രമല്ലാതെ.”

“ജീവിതം കടന്നുപോവുകയോ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയക്കണ്ണു പൂട്ടുകയോ ചെയ്യട്ടെ.”

“ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മനോഹാരങ്ങളും ജ്വലിക്കുന്നുമാകും.”

“ജീവിതമാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയിലേക്കായി.”

“ജീവിതം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ആർത്തവ്യവും അനന്യവും പരിധീനവും അല്പമാണ്.”

“മല്ലുട്ടന്റെ അകാലെ ഉമ്മച്ചി ആപ്പത്താക്കിയോ, അതു എനിക്ക് അനന്യമായേക്കാം.”

“ജീവിതമനുഭവിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വലണമെന്നപ്പോളെയാണത് സന്തോഷപ്പെടുന്നത്.”

“വീട് മുതലുള്ള ലോകം; ലോകം മുതലുള്ള ജീവിതം.”

“പ്രേമമാണ് ആദിപാദം, സന്തോഷം അംഗത്വം, വാമതാപം അന്ത്യം.”

“വിപത്തിന് കൂടുതൽ നന്മയെക്കുറിച്ച് ഒരേസമയത്തേക്ക് വരട്ടെ.”

“നിഷ്കാരണം ജീവിതം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.”

“ജീവന്റെ പറവകൾ പറിപ്പിക്കാനും മരണത്തിനുമുള്ള ഒരിടം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ പ്രശസ്തമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് ചെയ്യുന്നു.”

“ജീവിതം അനന്യമായ ദൃശ്യങ്ങൾക്കുമാത്രമേ സിദ്ധമാക്കുന്നു.”