SELF RESPECT QUOTES IN PUNJABI

ਵੱਡੇ ਬੇਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਜ਼਼ਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀ ਕਰਨ ਸਕਦੇ। (Waddē bēchārē āpanē nāma dī izata khuśī nāla nī karana sakadē) “Poor souls can’t respect their own name with happiness.”

ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਉਮਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। (Khud khuśhī nāla muhabbat karo, umāra māpha karan vāliāṁ nū samajha ā jāvēgī) “Love yourself with happiness, and those who ask for forgiveness will understand.”

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮਹਿਮਾ ਪਾ ਜਾਵੇਗੀ। (Āpanē āpa nū vadhā’ī nāla dēkhō, mahimā pā jāvēgī) “Look at yourself with praise, and you will gain glory.”

ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਨੀ ਬੇਮਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਘਾਟ ਰੀਸ਼੍ਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (Āpanē nētānī bēmānī karan nāla tū apanī izata nū ghāṭ rīšavata karadā hai) “By dishonesty, you bargain your own respect.”

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੀਤਾਂ ਭਰੀਏ। (Sabha tōṁ vadh ǎdaba unhā loakā vičōṁ āpanī gītā bharī’ē) “Fill your songs with more respect than anyone else.”

ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਾਧੇ ਵਿਚ, ਬਲੂਚਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਧੁੱਕੀ ਕਰਤਾ । (Saṅgīta dē mādhē vicu, balūcara laīndā hai izata dī dhukkī karatā) “In the midst of music, the coward takes away the wounded respect.”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਠੈਣ ਨੂੰ ਦੁਇਅਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਚੋ ਚਾਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀ ਮੁਕਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। (Unhā vārgē lōka ṭhaiṇa nū dui’āṁ dē mōha cō chādē binā nahi mukamala hō sakadē) “People like them cannot be complete without the crutches of praises.”

ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੌਰ ਚ ਕਦੇ ਤਰਕੀ ਨਹੀ ਕਰੀਏ। (Āpanī izata piāra dī daura ca kadē tarakī nahi karī’ē) “Don’t make progress in the cycle of self-respect without love.”

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡੇਸਟ ਤੇਹਰੇ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਬਣਾਉੰਦੇ ਆਂ। (Akhbārāṁ tē unhāṁ dē lēkhakāṁ nū hāradaēsta tēharē āpanī izata baṇā’unda āṁ) “They build their own respect through the toughest on newspapers and their writers.”

ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓਨੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਝਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Kō’ī vī nē āpanī ōnīśata nāla āpanī izata nū jhālī karana dā upāsanā nahi kītā hai) “No one has ever worshiped to tarnish their own respect.”

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਂ। (Ishaka dī jō cintā nahi karī’ē, asī akāpānī izata nū nibhā’unda āṁ) “We honor our self-respect by not worrying about love.”

ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਚ ਥੀਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਂਦੀਆਂ ਨੇਂ। (Narama hō jāvē saccā’īāṁ nū muhabbat karadē hō’ē, āpanī izata ca thīlē vī ihō hōndī’ān nē) “Softened truth also lead to broken self-respect when loved.” HAMILTON QUOTES ABOUT FRIENDSHIP

ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਪ ਨਾ ਉਠਾਉ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। (Āpanē dī’ān khuśī’āṁ vica lōp nā uṭhā’u, āpanī ādata āpanī izata baṇā kē rakakhō) “Do not compromise your own happiness; keep your habit of self-respect intact.”

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਣੀਮੀਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਉਰਾਂਜਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। (Āpanī gaḷa nāla aṇīmīṁ nū apanī izata dā urāṁjana dasa di’ō) “Let an enemy know the defense of your self-respect with your words.”

ਜਿੰਦਗੀ ਸਿਮਰੋ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤੀਆ ਵੈਮਨਨਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। (Jindagī simarō āpanī izata dē ādē nāla, uhāṁ dē satī’ā vaimanana tōṁ bacadē rahiṇa dēṇa dhyāna rakakhō) “Keep alive your self-respect with the habits of life; pay attention to prevent their jealous gossip.”

ਸਾਹਮਣੇ ਤੇੇਰੀ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਪੀਛੇ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਣ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੇਖੁ ਆਪਣਾ ਰੱਬ। (SāhamaNē tērī izata dē pīchē chuglī nā kī’ē, aṇ’ē tōṁ vēkhu āpaṇā rabb) “Do not backbite about your self-respect in front; look toward your God with eyes.”

ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਕੱਤ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਸਤੰਬਲ ਨਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। (Puttara, tū saramī nāla kahi sakadā hai ki śāhī kō’ī sutāntara mukatta ādamī dā istambala nahi araza kara sakadā) “Son, you can proudly say that the monarchy cannot request the preservation of a liberated man.”

ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਨਹੀ ਬੀਰਦਿਓ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। (Āpanī izata nū tūṁ rakha dēṇa laī, nāla nahi bīradēō dī jarūrata hundi) “To maintain your self-respect, you don’t need the help of swords.”

ਵਿਚਾਰ ਆ ਚੁਢਾਵੇ ਕੀ ਜੀਹਰਾ ਅਮੀਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਸਲ ਹਰਦੀ ਨਹੀ ਸਾਡੀ ਇਟ ਵਿਚ ਹੈ। (Vicāra ā chuḍhāvē kī jīharā amīrī nōkarī asala haradī nahi sādī iṭa vica hai) “Consider what lures you; wealth is not the only hard work in our boat.”

ਸਚੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਾਕਤ ਹਰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਇਕੈ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਮੰਥਾ ਬਣਾਇਕੈ। (Sacē dē śabada dī paḳkī sākata haradī nū lāikai, apaNē āpa dī izata manthā baṇāikai) “Respect your own respect by liking the solid fertile land of truthful words.”

ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਮੀਂ ਦੇ ਰਬ ਬੱਚਾਈ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰ ਹੀ ਦੱਸੋ। (Muhabbat nē tāṁ āpaṇī sabha tōṁ ādamaī dē raba bacā’ī nē, akhāṁ nāla piāra nū izata tā dittī ara hī dassō) “Love saved all humans by God; respect love by acknowledging it with eyes.”

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੌਨੇ-ਸੌਨੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਅਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰੱਖੀ। (Jindagī dē saunē-saunē dinā ca āpaṇī izata apanē hara kaṉma dē changē rūpa ca rakakī) “Keep your self-respect in every work in the golden days of life.”

ਕੰਮਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਫਾਜ਼ਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜ਼ਤ ਕਦੇ ਨਹੀ ਛਿੱਟਦੀ। (Kamma mūhabarē dī rūparēkhā phājira baṇā kē rakakhō, tē tuhāṁdī izata kadē nahi chhiṭadī) “Make your deeds and expressions crystal clear, and your self-respect will never be compromised.”