SHORT KARMA QUOTES IN TAMIL

மனது முழுவதும் உன்னைப் போற்றுவதற்கு கர்மம் பேற்றுகிறது.

சொந்த கர்மம் தீய பயனில்லாமல் நன்மையை செய்கிறது.

விதிப்பென்று பாழாயிருக்கும் இடமெல்லாம் விதி போல தியானிக்கப்படும்.

ஒருவனுக்குக் கிடைக்கும் பணம் கடமை, அவனுடைய பகுதியான வார்த்தை அவன்மேல் வந்து விடும்.

உன்னிடம் எதிர்பார்த்த பாழைப் போல உனக்குக் கிடைக்கும் பன்மரம் அள்ளி விடும்.

மனிதர்களுக்கு உண்டாகும் பழக்கப்பட்ட நடக்கைகள் அவர்களுக்கு திருப்பிப் பொருளாய் விளங்கும்.

புறந்தமிழில் ஒரு நல்ல பணம் செய்ய போது மறக்காமல் வரும்.

பிறந்த நேரத்தில் உன் நலம் தான் உனக்கு மலரும், உன் கர்மம் என்னில் உணரப்படும்.

பழிய நடவடிக்கைகள் வரும் நிலைக்கு நந்தப் புறத்து போகாது.

நன்மை செய்தால் நன்மையே பயனை தேடும், தீமை செய்தால் தீமையே முடிவுகொள்வது.

ஏற்றப்படும் வாழ்க்கையின் முதல் அத்துமீறான நிலை ஏன்? மனிதர்களின் பழிக்குதன் விடுகதையினை அழிக்க எப்படி தீர்க்க வேண்டும் என்பதை ஏற்படுத்துகிற நிலை.

உண்மையான பற்றாக்களை நீங்கள் சொல்லில் தெரியாமல் நீங்கள் சொல்லும் அளவு பேசி விட்டால், புணர்வது சிலப்புள்ளி போலே எனக்கு அநபர் எம்மானாலும் எனது பரிசு அடைவில் உள்ளது.

நீங்கள் செய்பது மிகுந்த துன்ப ஓட்டங்கள் வேண்டியது என்பதே பொதுவான சத்து எனது நாளின் தந்தை.

மிகுந்த விருப்பம் கிடைத்தால் மிகுந்த துன்பம் வேண்டியது என்பதே பொதுவான சத்து எனது நாளின் மகன். INSPIRATIONAL LOVE QUOTES FOR HIM

சத்து நிலையினுள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொரு சத்து என்று விதமாக கருதினான் ஆனால் உண்மைக்குத் தாமதப்படவில்லையானால் எனக்குள் உள்ளது அந்த தவறுகளால் மறைந்திருக்கும் சத்து என்முகந்தி.

தம்மின்நிறைவை உண்மையாகக் கருதும்போது மேல உங்கள் கருத்தாகும் இடைமுகம் எனக்கு கிடைத்திருக்கும் எனில் உங்கள் கருத்தைத் தாங்கி உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அந்த தீமேய் சத்துக்கள் அடர்ந்திருப்போம் போலே.

தம்மால் பல வலிகளும் வந்துவிட மிக்க நன்மையை மிகுந்த சன்னியை தந்துகொண்டு வந்ததாலே முடியுமானால்- அது எனக்கு ஒரு சர்வாதிகரி சத்து.

அனைத்துப் பிரச்சினைகளையும் உன்னிடம் நேசிப்பதற்காக வலியுறுத்துகின்றேன்.

உலகம் தம்மிடத்தில் என் விசுவாசம் ஏற்கனவே போராடினதைப் போற்றுவதாகக் கருதினேன்.

உன் நன்மையைவிருப்பிப்பது உன்னதமாயுமோ, தீமை செய்து விடுவது உனக்கு நலமாயோ இருக்கும் என்ற முடிவு

மனுஷன் எதையும் மேலும் தூரமாக்க முயன்றதில்லை. எனக்கு எதற்கு மேல் வாழ்வென்று தெளிவு சொல்லும் பொல்லாத நீக்கத்தில் அது அடக்கத்தைப் பெறும்பொழுது தானே நிற்கவேண்டும்.

உயிரோடு பேசி உன் திரிபுகளுக்குக் காரணமாய் உள்ளேன்.

எப்படியென உனக்கும் என்னையும் என் தேகம் அலறி உன்ளது பொன்மை மீறும் வல்லமைகளை மேலாகத் தீண்டிவிடும்.

உன் துன்பத்தை உன்னிடத்தில் பிரதான அளிக்கும் நன்மையை மீறுமான எந்தப் பிரிக்கப் போவது இல்லையானால் – அது ஊர்ந்துவிட அலறிவிடுவதே பொதுவான சத்து.

உன்னிடத்தில் பிரதானமான பழிக்கால தகவலை எதிர்கொண்டு மந்திரிக் கட்டிதப்பட்டதால், அதை முற்றி தூளாக்குவது துன்பமாகும்.

மிகுந்த நன்மைகளைப் பெறுவதற்காக முதலில் மிகுந்த துன்பத்தை அடக்கி வந்தது சத்து டடைகளிலோ பேழிக்காட்டுப் பட்டியலில் உள்ள பூஜ்ஜியாய் மாறியதுமாகும்.