SISTER QUOTES IN MARATHI

“माझी बहीण, माझी साथी, अनन्य बंध किती नाती।”

(My sister, my friend, an unbreakable bond we have.)

“बहीण म्हणजे सुंदरतेचा केलेला वाचन, यशाचा जादू आणि मनोयोग.”

(Sister means a beautiful lesson in beauty, the magic of success, and mindfulness.)

“तुझं दुसऱ्या मनाचे संगणारे एखादे शब्द म्हणजे माझी बहीण.”

(One word from you, who understands my other mind, means my sister.)

“दोघांची सोड म्हणजे गेला आणि घेईल ज्याचं खऱ्या मनात.”

(Leaving both means going away and taking away true feelings.)

“बहिणीनं सांगितलं, जीवनाच्या म्हणजेच ‘सुंदरता’ आहे.”

(Sisters have taught that beauty is the essence of life.)

“सकारात्मक दृष्टीनं म्हणतं बहिणी, तथ्याचं पठण तर करून दत्तक परवडतं.”

(Sisters always emphasize positivity and encourage factual knowledge.)

“माणसं आपण स्नेहाचीं महारथी, पण बहीणींमध्ये ह्या महाचवणीची अभिव्यक्ती अजगर वाटते.”

(We humans claim to be soldiers of love, but expressing this declaration of affection between sisters is impossible.)

“बहीणींचा उद्धवी झालेल्या कोराचं आपलं पूर्ण जीवन.”

(Our lives are complete with the support of sisters who act like our wings.)

“स्वत:ला नकारणाऱ्या मैत्रीपेक्षा माझी साथी बनवतांना खुशी चढते.”

(I find more happiness in making a companion out of my sister than in denying my own needs.)

“विकृत मनाच्या बंधामध्ये स्नेह मांडायला आहे माझी बहीण.”

(My sister is here to spread love in the midst of twisted emotions.)

“सकारात्मकता आणि विचारशक्ति दोघांनी लाडलेले हात असतात, अनुभव झोकं देतात असीम माझी बहीण.”

(Positivity and intelligence are both nurtured by my sister, who never hesitates to share her experiences.)

“मराठी नातींमध्ये आठवणींची अपूर्व समृद्धता असते, ज्यामध्ये सक्रीयपणे ह्या संगणकाकडे पुन्हा म्हणजे माझी बहीण.”

(Marathi relationships hold unique richness, which means that my sister is always just a call away.)

“दुसरं दिलं, एकाच घरात जीवंत राहायला मिळावं.”

(Finding another heart to live in the same household.)

“बहिणी म्हणजे संतानांची पहिली संधी, जी स्वत:ला जन्माला देऊन स्वर्गात होणारी सुंदरतेची निवड करीत असते.” JOKER SADNESS QUOTES

(Sister is the first opportunity for offspring, who chooses the beauty of heaven to incarnate.)

“परंतु ह्या प्रपंचातील माझ्यांसोबत घडणारं केवळ एक, माझं आपलं सोय.”

(But in this world, there’s only one thing that happens between us, our own sleep.)

“वसा चरणामुळे वृद्धांचा आशीर्वाद अवार्या आणि मातृत्व द्वारे संशोधिलेल्या जीवनाच्या सामर्थ्याला आणता तुझं ताई व माझं सहचर.”

(You, my sister, bring blessings to the old through your feet and enhance the potential of life that has been discovered through motherhood.)

“खण कितीही वर्ष माहीत नसल्यास, अजून अनन्यपणे ओळखतोय माझी साथी.”

(Even if it hasn’t been known for many years, my companion still recognizes me uniquely.)

“माझ्या बातम्या व सहकार्यांच्या ठरावीत फार, माझ्या जीवनातली दृष्टी व्याक्त करायला अनन्य असते माझी बहीण.”

(Through our conversations and collaborations, my sister expresses a unique perspective on my life.)

“बहिणी तुला धन्य केलं आहे, ह्याचं धाडस देखील माझ्या जीवनातली वारसा सापडावतं.”

(Sister, you have made me fortunate, and this blessing is also pouring down into my life.)

“तुमच्या प्रेमाख्या नात्यातिरेक तुमचे उपकार आले, तर माझ्या परंपरेत ह्या वैयक्तिक तळबंदीत म्हणजे तुमचं योग्य रूप आहे.”

(You have done me a favor beyond the ties of affection, and in my personal traditions, it means you are worthy in your own way.)

“वेळेने पुन्हा जरी थेट होणारी तुमची स्नेहमयी अपेक्षा आणि आत्मनिर्भरतेचं वापर करणं असं मला आवडतं.”

(I appreciate the consistent expectation of your affection and your self-reliance.)

“एक खेळ आहे या जगात जगातील सुंदर डंभे म्हणजे बहिणीची स्नेहभरलेली मजलं परत असणं.” (In this world full of beautiful deceptions, having a sister’s affectionate support is like returning to a lovely terrace.)

“माझ्या मनाच्या तुम्ही हे जडलेले झाले आहे, तुमचं आनंद असं की तुमची आत्मासंतुष्टी म्हणजे आणि कायमस्वरूपी वारसं.”

(You have become ingrained in my heart, and your happiness means your contentment and continual inheritance.)

“जर माझ्यातल्या प्रेमाचं अंश एका व्यक्तीमध्ये अंबरी राहत नसतं, तर आजच्या दिवशी माझ्या बहीणीच्या ध्येयाने जगावलेलं असतं.”

(If a fragment of my love did not reside within a person, then today it would have remained awakened by my sister’s aim.)

“माझी बहीण, माझा मार्गप्रदर्शक, माझं आकाश.”

(My sister, my guide, my sky.)

“माझी बहीण, माझी आणि एकतेची आधारशिला.”

(My sister, my foundation of unity.)

“तुझं दुसऱ्या मनाचे संगणारी एक स्त्रोत आहे तुझं ताई व माझं सोय.”

(You are a source of understanding for my other mind, my sister.)